Badania jakości powietrza

Wysoka jakość powietrza jakim oddychamy powinna być niezwykle ważna dla każdego z nas. Ma to bowiem ogromny wpływ na nasze zdrowie i może zaważyć zarówno na jakości, jak i długości życia. Ponadto, zanieczyszczenia powietrza niekorzystnie wpływają na całe nasze środowisko, a także bardziej wrażliwe gatunki zwierząt i roślin. Z tego powodu badania jakości powietrza i stopnia jego zanieczyszczenia są bardzo ważne i regularnie przeprowadzane.

Emisja zanieczyszczeń powietrza to ogromny problem, z którym zmaga się nie tylko Polska, czy Europa, ale cały świat. Ilość oraz rodzaj zanieczyszczeń, jakie dostają się do powietrza jest głównym źródłem problemów związanych z jego jakością. Ta z koeli wpływa na całe środowisko naturalne, w tym na zdrowie i życie ludzi. Dlatego wciąż powstają nowe normy, które mają regulować kwestie zanieczyszczeń, jakie uwalniane są do atmosfery. Obecnie istnieje już wiele norm, które dotyczą emisji zanieczyszczeń przez samochody, przemysł, elektrownie, gospodarstwa domowe oraz wiele innych.

Badania zanieczyszczenia powietrza

Badania laboratoryjne dotyczące jakości powietrza opierają się głownie na związkach organicznych, nieorganicznych oraz stałych cząsteczkach pyłów. Aparatura laboratoryjna określa ilość pyłu zawieszonego w powietrzu, tlenków azotu, ale również fluorowców, aldehydów i ketonów. Ponadto, badane są lotne związki organiczne oraz WWA. Wszystkie te substancje zagrażają zarówno zdrowiu ludzi i zwierząt, jak i całemu dobrostanowi publicznemu. Z tego powodu normy są regularnie obniżane, aby państwa wciąż starały się dostosować do coraz niższych wartości dopuszczalnych. W ten sposób zmniejsza się ilość emitowanych zanieczyszczeń, a jakość powietrza może się poprawiać.

Badania biegłości laboratorium

W celu przeprowadzenia badań zanieczyszczenia powietrza dane laboratorium musi potwierdzić swoją gotowość. W tym celu wykonuje regularnie badania biegłości, które potwierdzają najwyższe standardy przeprowadzanych analiz, wysokie kompetencje zespołu pracowników, a także doskonale wypracowane metody badawcze. Jednocześnie, zapewnia wysoką jakość oferowanych badań i gwarantuje, że aparatura laboratoryjna jest wysokiej klasy i pracuje bez zarzutów. Badania takie wykonuje się regularnie, a wyniki porównuje pomiędzy wszystkimi laboratoriami, jakie brały udział w konkretnym badaniu. Jedynie te placówki, w których uzyskano wyniki najwyższej jakości, zgodne ze stanem faktycznym mogą otrzymać akredytację i pełnić rolę certyfikowanych laboratoriów.